Sveikiname 80 metų sukakties proga


ALGIRDAS BIKULČIUS gimė 1932 m. spalio 9 d. Zarasų apskr. Tabaro k. ūkininko (40 ha žemės sklypo savininko) savo senelio Be­nedikto Bikulčiaus sodyboje. Ją senelis nusi­pirko 1923 m., grįžęs iš 7 metų emigracijos JAV. Vietovė labai graži - prie Kampiniškių ežero, 4 km. iki Zarasų, apie 7 km. iki Stelmu­žės. Už ežero - Latvija. Iš trijų pusių mišrus miškas, už ežero kalvota panorama kyla toldama link Daugpilio. Iki jo - 20 km.

Tėvas - Albertas Bikulčius, gimęs 1905 m. - Šaulių sąjungos na­rys, dalyvavo 1941 m. birželio sukilime, buvo Tabaro k. sukilėlių būrio narys. 1944 m., artėjant rusų-vokiečių frontui, kartu su dar 3 kaimo vyrais vienkinkiu vežimu bandė trauktis į Vakarus, bet jų arklys susiža­lojo koją, ir tėvas grįžo namo. Prasidėjus kaimo vyrų areštams, slapčia pasitraukė į Daugpilį ir dirbo geležinkelio atstatymo organizacijoje šalt­kalviu. 1946 08 18 tėvas MGB suimtas ir nuteistas 10 m. kalėti lageryje ir 5 m. tremties.

Areštavus tėvą, motina slapčia perkėlė šeimą į Vilnių.

A. Bikulčius baigė Vilniaus universitetą, įgijo finansų-kredi­to ekonomisto kvalifikaciją (1960 m.). Dirbo ekonomistu komunalinia­me ūkyje. Komunalinio ūkio ministerijoje vadovavo Planavimo, darbo užmokesčio ir finansų skyriui (1962 - 1971 m.). Jis - socialinių moks­lų daktaras (1974 m.). Dėstydamas Vilniaus universitete (1974-1982) ir Specialistų tobulinimosi institute (vėliau Vadybos akademijoje) (1982-1992). atsargiai dalyvavo rezistencinėje veikloje.

Išleido 24 mokslines ir mokslo populiarinimo knygas. Paskelbė apie 400 straipsnių, iš jų per 20 straipsnių enciklopedijose. Nuo 1946 m. apie sovietinius laikus rašė eiles, poemas, atsiminimus. Jo rankraščių 2581 puslapis saugomas Lietuvos valstybės centriniame archyve, Moks­lų akademijos bibliotekoje, Nacionalinėje M. Mažvydo bibliotekoje, Za­rasų krašto muziejuje. Rankraščių rinktinės taip pat laikomos Maironio, Rokiškio, Utenos, Puškino muziejuose Markučiuose ir kitur. Poezijos Rokiškio, Utenos, Puškino muziejuose Markučiuose ir kitur. Išleido poezijos knygelių.

LLKS narys, jos revizorių grupės pirmininkas, „Varpo" proble­minių straipsnių autorius. Niekada nepriklausė ir nepriklauso jokiai po­litinei partijai. Pripažintas nukentėjusiu nuo 1939 - 1990 m. okupacijų.


Iš E.Buroko knygos „Pūtėme prieš vėją. Laisvės kovotojai“ 5 dalies