Sveikiname 85 metų sukakties proga


Rožė GUDAČIAUSKIENĖ–BUDZILAITĖ gimė 1927 10 16 Pupeikių k., Antazavės vls., Zarasų apskr. Šeimoje augo keturi vaikai. Rožė — vyriausia. Kai mirė motina, jai dar nebuvo septynerių metukų. Vaikystė buvo sunki. Gyvenimas nepašykštėjo vargų ir skausmų, tačiau tėvų buvo auklėjami patriotiškai.

Mokėsi Dusetų progimnazijoje. Dauguma klasės mokinių įstojo į vokiečių okupacijos metais (1943) įsikūrusios Lietuvos laisvės armijos (LLA) gretas.

1944 m., sugrįžus sovietams, prasidėjo ginkluotas pasipriešinimas Zarasų krašte. Netoli Rožės tėviškės, Antazavės šile, įsikūrė 80 gerai ginkluotų vyrų. Būrio vadas - Mykolas Kazanas-Mutka. Jo vadovaujami partizanai buvo drausmingi ir drąsus.

1944 m. gruodžio 27 d. rytą vyko mūšis. Prieš M. Kazano būrio vyrus kovėsi didelės stribų ir saugumo karių pajėgos. Mūšis tęsėsi visą dieną. Partizanams pasisekė apsiginti be didelių nuostolių. Jau temstant NKVD papildė jėgas ir be žvalgybos šaudė į savus, taigi, didelius nuostolius turėjo patys baudėjai. Mūšio metu žuvo partizanas Jonas Kaizys, į petį sužeidė M. Kazaną, o būryje buvusiam vokiečių armijos leitenantui peršovė koją. Visi sėkmingai pasitraukė.

1945 m. birželio mėn. 5 d. partizanai iš buvusio M. Kazano būrio, įsirengė slėptuvę Rožės tėvų žemėje, maždaug 400 metrų atstumu namų. Joje įsikūrė partizanai — du broliai Petras ir Bronius Galvonai, Vilius Špuras, Antanas Puslys ir Juozas Jakutis. Per vasaros atostogas Rožė jiems skalbė, gamino valgį.

Zarasų gimnazijos, ypač Rožės klasės mokiniai, aktyviai dalyvavo antisovietinėje veikloje, palaikė ryšį su partizanais, platino atsišaukimus ir laikraštėlius. 1946 m. vasario 16-sios naktį Dusetose medyje iškėlė trispalvę.

1946 m.vasaros atostogų metu liepos 2 d. naktį Budzilų namą apsupo enkavedistai. Rožę areštavo. Tą pačią dieną suėmė ir kitus moki­nius įvairiose vietose. Suvežė visus į Zarasų kalėjimą, o po kelių dienų nuvežė į KGB požemius Vilniuje. Tardė labai žiauriai, ypač pirmomis dienomis, mušė pasikeisdami. Rožė Budzilaitė nieko neprisipažino ir nieko neišdavė, tačiau teismas pagal Rusijos Federacijos BK 58-1 a ir 58-11 straipsnius nuteisė kalėti 8 m. griežto režimo lageryje ir 5 metus tremties. Po teismo Rožę išvežė į Magadano srities lagerius. įkalinimo vietos paleista 1953 07 06. Iš tremties grįžo 1956 m.


Iš E.Buroko knygos „Pūtėme prieš vėją. Laisvės kovotojai“ 5 dalies