Sveikiname 90 metų sukakties proga

 

Petras Kemeklis g. 1923-05-12 Šarkių k., Južintų valsč., Rokiškio apskrityje ūkininkų šeimoje, kurioje augo trys dukros ir keturi sūnūs. 1934 metais baigė Paškonių pr. mokyklą, 1942 m. Kanauninko Juozo Tumo Vaižganto vidurinę mokyklą Rokiškyje.

Vokiečių mobilizacijai išvengti dirbo Čiukų terpentino fabrike.

Sovietams okupavus Lietuvą, 1945 m. įsto­jo į Ąžuolo partizanų būrį (Algimanto apygarda, k.Margio rinktinė). Kovose su stribais būrys tirpo. Jam, kaip jauniausiam buvo pasiūlyta fiktyviai legalizuotis. Įstojo į Kauno medicinos mokyklą, kurią baigė 1948 m.

1949 m. jam bedirbant Vilniuje Priešmaliarinėje stotyje, buvo iškviestas į Karinį komisariatą, kur jį pasitiko KGB darbuotojas ir pasiūlė eiti kartu. Beeinant Jogailos gatve, Petras šoko į tarpunamį, išlėkė į Vilniaus gatvę ir įsikibo į pravažiuojantį sunkvežimį ir jam pasisekė. Grįžo į kaimą ir partizano brolio Juozo slėptuvėje rengė medžiagą leidiniui „Partizaninė kova". Išvyko į Kauną pas brolį Joną ieškoti darbo.

Ten būdamas sužinojo, kad 1949-06-16 žuvo jo brolis partizanas Ąžuolo būrio vadas Pranas Kemeklis - „Tėvas“. Petrą ir jo brolį Joną čekistai suėmė Kaune ir pervežė į Rokiškį tardymui. Norėjo sužinoti jo brolio partizano Juozo bunkerio ir štabo dislokavimo vietą. Tardymo metu „tikrinant „kojų padų jautrumą, Pe­tras iš iš antro aukšto išnėrė su stiklais ir lango rėmais ant grindinio, neteko sąmonės, lūžo deš. raktikaulis. Tardymas tęsėsi Panevėžio kalėjime. Po to buvo pervežtas į Lukiškių kalėjimą ir 1949-08-20 nuteistas 25 metams kalėti ypatingojo režimo lageryje. Ir buvo pervežtas į Maskvos Raudonosios Presnios persiuntimo kalėjimą, o iš ten į Kazachstano Kengiro lagerį, vėliau į Džezkazgano vario kasyklas-lagerį Rudnik.

1951-12-22 išduotas žuvo Petro brolis partizanas, Vytauto apygardos štabo viršininkas Juozas Kemeklis - Rokas, Rimtutis, Granitas. 1956 m. iš įkalinimo vietos paleistas. Reabilituotas 1990-07-17 Nr. 13/14-869-89

LL kovos Sąjūdžio partizano pažymėjimas Nr.255 Suteiktas Lietuvos rezistento kario savanorio statusas (pažyma 0536 1998-10-07 protokolas Nr.24. Apdovanotas Lietuvos Kariuomenės Kūrėjų Savanorių medaliu. Lietuvos vietinės rinktinės „Garbės Kryžiumi" 2007-05-05. Aktyvus Lietuvos Sąjūdžio ir Sausio 11-osios įvykių dalyvis. Lietuvos Politinių kalinių ir LLKS narys.

 

Iš E.Buroko knygos „Pūtėme prieš vėją. Laisvės kovotojai“ 5 dalies