Sveikiname 85 metų sukakties proga


GEDIMINAS KRAPONAS
gimė 1927 m. rugpjūčio 25 d.  Kuntrimiškių k. Kupiškio vls. darbininko šeimoje. Tėvas Kraponas Stasys buvo kalvis, mama Kraponienė Pranė (Leikaitė) buvo namų šei­mininkė. Dar turėjo vyresnį brolį Viktorą gim. 1917 m. iš pirmos tėvo santuokos. Jis mirė 1984 m. Jaunesnė sesuo Regina Daunoravičienė (Kraponaitė), gimusi 1934 m., gyvena Ku­piškio rj., Palėvenėlės k. 1940 m. baigė Kupiškio pradinės mokyklos 5 skyrius. 1942 m. įstojo į Panevėžio trimetę amatų mokyklą, elektrikų skyrių. 1945 m. pavasa­rį, užėjus bolševikams, mokykla buvo perorganizuota į geležinkeliečių mokyklą, kurią ir baigė. Po to dirbo Vilniaus m. Centro komiteto pagal­biniame ūkyje Verkiuose, elektros mechaniku. Tuo pat metu mokėsi Vil­niaus politechnikumo vakarinio skyriaus elektromechanikos fakultete.

1946 m., susidarius sunkiai materialinei padėčiai šeimoje, - brolis Viktoras, bandęs išvengti tarnybos Raudonojoje armijoje, buvo areš­tuotas, Gediminui teko grįžti į namus. Tuo metu jis įsijungė į partiza­ninį judėjimą. 1947 m. gavo užduotį tapti Kungrinėlių (Skapiškio rj.) pieninės direktoriumi. Šiose pareigose dirbo iki 1948 m. Atsižvelgiant į žinias apie netrukus prasidėsiančią pinigų reformą, pasinaudojęs tar­nybine padėtimi, paėmė iš banko pieno tiekėjams ir darbininkams-tarnautojams skirtą apie 40 000 rublių sumą, kurią buvo nutarta panaudoti ginklų įsigijimui ir partizanų šelpimui. Operacijoje dalyvavo Gedimino pusbrolis Povilas Valma (slapyvardis Grybas), Jonas Vilčinskas (sla­pyvardis Doleris, žuvęs), Povilas Jankauskas (slapyvardis Pilsuckis, miręs lageryje).

Po operacijos pranešė Skapiškio rajono milicijai apie pinigų dingimą. Po tardymo jo siūloma apiplėšimo versija, susijusia su pinigų dingimu, buvo patikėta. Buvo iškviestas į Vilniaus Mėsos ir pieno pramonės ministeriją, kur gavo pasiūlymą vykti dirbti į Trakus. Toje vietovėje Gediminas neturėjo ryšių su partizanais, todėl pasiūlymo atsisakė ir grįžo atgal.

1949 m. pavasarį gavo iš partizanų užduotį - nuvežti dokumentus tremtiniams į Irkutsko sritį. Besiruošiant kelionei, pajuto stiprų KGB tarnybų domėjimąsi juo. Suprato, kad esama informacijos nutekėjimo, bet negalėjo įtarti iš kur. Apie tai pranešęs Povilui Valmai, išvyko į Irkutską, kur įsidarbino Irkutsko Geležinkelių tresto Statybos ir remonto valdyboje elektriku. Dirbo iki 1950 m. gegužės 25 d., kai buvo Irkutsko miesto KGB areštuotas.

Po žiaurių tardymų buvo pargabentas į Lietuvą, į Panevėžio kalėji­mą. 1950 m. lapkričio 15 d. nuteistas Pabaltijo Karinio tribunolo pagal straipsnį "17-58 25-riems metams lagerio, 5-iems metams sustiprinto režimo su turto konfiskavimu". 1951 m. vasario 16 d. išvežtas į Karagandos srities griežto režimo darbų lagerį. Po J. Stalino mirties buvo sudaromos komisijos lageriuose esančių žmonių byloms peržiūrėti. G. Kraponui bausmė sumažinta nebuvo, nes jis neatsisakė savo pradinių parodymų. Buvo pervežtas į Taišeto zoną, o nuo 1959 m. pervežtas į Mordovijos ATSR, kur byla buvo peržiūrėta iš naujo ir bausmės laikas sumažintas iki 15 metų.

1965 m. gegužės 25 d. 15-os metų kalėjimo lageryje laikas baigėsi.

Grįžęs į Lietuvą, į Kupiškį, turėjo labai daug rūpesčių su įsidarbi­nimu ir prisiregistravimu. 1965 m. rugpjūčio mėn. pradėjo dirbti Pane­vėžio miesto Elektros montavimo valdyboje Nr.68 monteriu, po mėne­sio - meistro pareigose, o 1967 m. buvo paskirtas darbų vykdytoju. Nuo 1968 m. dirbo Panevėžio 6-oje Statybos ir remonto valdyboje vyriausiuo­ju energetiku, vėliau buvo pervestas į Panevėžio Parodomojo statybos tresto Komplektavimo valdybos darbų vykdytojo pareigas, 1973 m. per­vestas į Mechanikos skyriaus inžinieriaus pareigas, kurias ėjo iki 1974 m. Nuo 1974 m. dirbo laisvai samdomu elektriku Rokiškio rj. Kairelių kolchoze. Vėliau dirbo Gamybinėje statybos ir remonto valdyboje Pa­nevėžyje darbų vykdytoju, Panevėžio rj. Ėriškių kolchoze santechniku.

1987 m. birželio mėn. Vilniaus Onkologiniame centre buvo atlik­ta skrandžio operacija ir jam buvo suteikta II invalidumo grupė. Nuo 1987 m. yra pensininkas.

Šeimos sudėtis: žmona Zofija Kraponienė (vedė 1966 m. gegužės 22 d.), dabar pensininkė; duktė Kristina (gimė 1968 m. vasario 10 d.), ištekėjusi, gyvena su Šeima Vilniuje, dirba jau 14 m. Krašto apsaugos ministerijoje.

G. Kraponas buvo aktyvus pogrindžio dalyvis lageriuose. Sukons­travo ir pagamino „Nagan" tipo pistoletus bėgliams. Saugojo ir slėpė spausdinimo mašinėlę, pagrobtą iš lagerio medžio apdirbimo kombina­to valdybos pastato.

 

Iš E.Buroko knygos „Pūtėme prieš vėją. Laisvės kovotojai“, 5 dalies