Sveikiname 70-ies metų jubiliejaus proga

 

LIUDVIKAS PIPIRAS


Gimė 1942 04 15 Kaune tarnautojo šeimoje. Tėvams persikėlus gyventi [Rokiškio rj., vaikystė prabėgo Sriubiškėlio k. 1954 m. baigė Jūžintų pradžios mokyklos penkias klases, o vėliau dėl sunkių materialinių sąlygų mokyklą turėjo mes­ti. Pradėjo dirbti traktorininko padėjėju. 1960 m. įstojo į Pandėlio žemės ūkio mechanizacijos mo­kyklą. Ją baigęs, dirbo Jūžintų kolchoze traktori­ninku. Nuo 1961 m. tarnavo armijoje - statybos daliniuose Severomorske. Grįžęs 1964 m. pradė­jo dirbti Vilniaus skaičiavimo mašinų gamykloje frezuotoju. Dirbdamas mokėsi Vilniaus I vakarinėje (pamaininėje) mokykloje. 1968 m. baigė aštuonias klases. 1979 m. perėjo dirbti į Jašiūnų bandomąją gamyklą. Dabar dirba Vilniaus filiale prie „Termoizoliacijos" instituto frezuotoju. 1987 m. buvo apdovanotas liaudies ūkio pasiekimų parodos bronzos medaliu.

Vilniuje su kitais įkūrė „Darbininkų sąjungą". Yra šios Sąjungos Vilniaus miesto Tarybos narys. 1988 m. nuo pirmos dienos dalyvavo kuriant Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdį, buvo suvažiavimo delegatas. Aktyviai dalyvavo organizuojant mitingus ir piketus. Naktimis saugojo prie Katedros badaujančiuosius, bet naktį iš rugsėjo 28 į 29-ąją buvo sumuštas ir pristatytas į milicijos skyrių.

Nuo 1980 m. dalyvavo Lietuvos laisvės lygos veikloje. 1989 m. vasario 16 d. įstojo į Lietuvos demokratų partiją. Dabar yra šios partijos tarybos prezidiumo narys.

Gyvenimo tikslas - Laisvė, Tiesa ir nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimas.