Romas Petras Šaulys                                                                                                                   Skaitykite apie jį


2016-05-14 Sekminių atlaidų proga Vepriuose, 

 

Švč. Mergelės Marijos Rožinio Karalienės parapijos Kalvarijos kelius apvaikščiojo Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas SJ, Ukmergės raj. meras Rolandas Janickas su kunigais,  parapiečiais, svečiais iš Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos  bei Lietuvos sąjūdžio. Tikinčiųjų gerbta ir puoselėta tradicija šiandien byloja apie tikėjimo persekiojimo laikus ir atspindi karštą norą apginti savo teisę viešai išpažinti savo tikėjimą, o jam stiprybės semtis Viešpaties kančioje.
 Eidami Kalvarijos kelią tikintieji ir svečiai sustojo prie naujai pastatyto kryžiaus, kurį pašventino arkivyskupas  L. Virbalas SJ.
 Vėliau, Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos valdybos pirminko pavaduotojas Raimundas Kaminskas kartu su disidentu Vyčio kryžiaus ordino kavalieriumi Romu Žemaičiu padėkojo Kauno arkivyskupui metropolitui L. Virbalui SJ, palinkėjo jam ganytojiškame darbe Dievo palaimos ir įteikė atminimo ženklą. Taip pat atminimo ženklai buvo įteikti Ukmergės raj. merui Rolandui Janickui, parapijos klebonui Gintautui Naudžiūnui, gydytojai  Gražinai Šaulienei.

 

                 
              Romo Petro Šaulio (viduryje) apdovanojimas Ukmergės mero R. Janicko (dešinėje) įsteigtu ordinu (Nr.2),
              kartu - Ukmergės policijos vadovas R. Kiškis.

 

Romui Petrui Šauliui buvo įteiktas LLKS sveikinimo raštas 75 –metų jubiliejaus proga ir atminimo ženklas.
 Veprių miestelyje seniūnijos gyventojams buvo organizuota šventinė vakaronė.
 Lietuvoje yra trys Kristaus kančių kelius įamžinusios vietovės – Žemaičių, Vilniaus, ir Veprių Kalvarijos. Veprių Kalvarijos (35 Kryžiaus kelio koplytėlės ir vartai, kelio ilgis apie 5 km) pastatytos apie 1846 m. klebonaujant S.Vitkevičiui. Manoma, kad prie įsteigimo daug prisidėjo zakristijonas Juozas Sinickas. Pasak vietinių gyventojų, prie kiekvienos koplytėlės buvo išberta po maišelį šventos žemės. Pradžioje koplytėlės buvo medinės, bet paveikslai jose buvo „gražūs, parvežti iš Vilniaus“. 1882-1890 m. parapijiečių lėšomis pastatytos mūrinės Kalvarijos. 1923 m. senieji sunykę koplytėlių paveikslai pakeisti naujais.
 Okupacijos metais Vepriai skaudžiai nukentėjo. 1941 m. buvo sušaudytas ilgametis Veprių klebonas kun. B. Vėgėlė. Sovietų saugumas pamaldumo tradiciją rinktis per Sekmines Kryžiaus kelio į Veprių Kalvarijas visaip trukdė. Sovietų valdžios įsakymu 1962 m. Kryžiaus kelio stotys buvo nugriautos, laukymė suarta.Veprių Kalvarijos atkurtos pačioje Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo aušroje 1989–1990 m.

 

Dr. Raimundas Kaminskas. Sekminių atlaidų Vepriuose atgarsiai

 

Mielas Romai,

Atrodo tik vakar buvome pavasario prieglobstyje nuostabaus Taujėnų dvaro aplinkoje, kur šventėme Jūsų 70 metų sukaktį. Kaip greitai pratekėjo kaip Šventojoje vanduo dar penkeri metai.
Gegužės 14-ji Jums, Jūsų nuostabiai šeimai, visai LLKS yra didelė šventė. Ji ypatinga ir tuo, kad beveik sutampa su Vepriuose didžiausia švente Sekminėmis.
Beje, Jūs ir čia daug prisidėjote prie sovietų susprogdintų Kryžiaus kelio koplyčių atstatymo ir atgaivinimo, Veprių bažnyčios varpų įsigijimo. Belieka juos įkelti į nuostabios bažnyčios bokštą.
Petrai, švęsdamas jaunatvišką 75 metų sukaktį būsite garbingų draugų apsuptyje.
Visų mūsų vardu Jus pasveikins LLKS valdybos pirmininko pavaduotojas R. Kaminskas -  mes visi būsime kartu su juo.
75 metų sukakties proga priimkite nuoširdžiausius linkėjimus nuo visų Burokų šeimos. Linkime Jums, Jūsų darniai šeimai dar daug kilnių, nuostabių darbų Tėvynės labui. Tesaugo Jus Viešpats nuo įvairių negandų ir nelaimių ir teikia malonių visiems Jūsų planams, kurių esate visada pilnas.
Teskamba amžiais Veprių bažnyčios varpai po gražius Šventosios upės klonius, skelbdami Šventosios dvasios į žemę atsiuntimą. Te apsaugo Viešpats mūsų Tėvynę nuo pavojų.

                                                Nuoširdžiai ir pagarbiai, Janina ir Jonas Burokai

 

 

 

 

Lėlės iš Kaziuko mugės. Romo Petro Šaulio nuotrauka

 

 

Trakų pilis. 1924 m. Atsiuntė Romas P. Šaulys

 

Romas P. Šaulys. Vasario 16-ji paminėta ir Ukmergėje
 


       2016 m. Vasario 16 d. Ukmergės TS-KD partijos nariai gausiai susirinko miesto centre prie paminklo „Nepriklausomybė''. Buvo padėtos gėlės, uždegtos žvakutės, pasisakė Ukmergės skyriaus pirmininkas Vytautas Česnaitis, menininkė Birutė Žilienienė, koncertavo Ukmerges choras ''TREMTINYS''.


                                                       
Gėles padėjo jauniausia politikė Agnė Balčiūnienė su vaikais.
       Vėliau šventės tęsti delegacija išvyko į Siesikus ir A. Smetonos gimtinę Lėną. 

                                                                                                          Romo P. Šaulio nuotraukos


 

Ukmergės V. Šlaito bibliotekoje buvo pristatyta nauja Marytės Žicevičienės poezijos knygelė
 

      Renginyje dalyvavo Marytės giminės, draugai, bičiuliai, Ukmergės Švč. Trejybės parapijos klebonas Šarūnas Petrauskas, Veprių šviesuolis, LLKS narys, Romas Petras Šaulys. Dukra Rita prisiminė savo mamą vaikystėje, kuri ir siuvo ir gražiai mezgė, buvo muzikali - turėjo gražų balsą. Namuose ji dažnai girdėdavo atliekamas operečių arijas. Marijona drauge su savo būsimuoju vyru dainavo Ukmergėje pastatytoje I. Dunajevskio operetėje "Laisvasis vėjas".
     Kunigas Ričardas Doveika jautriai sveikino ne tik su ketvirtosios poezijos knygelės gimimu, bet ir su sausio mėnesį švenčiamu 75-uoju gimtadieniu. „Tai iškalbinga mūsų tautos gyvastis... Statykime savo širdyje katedrą, kur žmogui duotais talentais garbinamas Dievas". Anūkė, parvykusi iš Anglijos, skambino M.K.Čiurlionį. Romas P. Šaulys Marytei Žicevičienei ir kun. R. Doveikai padovanojo unikalią Vytauto Valentino Česnulio knygą „Nutilę varpai“, kurioje aprašytas Lietuvos varpų likimai.
    
Knygos pristatymą dainomis paįvairino Ukmergės Švč. Trejybės bažnyčios mišraus choro "Magnificat" grupė, vadovaujama Reginos Ališauskaitės. „Septyneri metai, kai žemėje neturiu mamos. Džiaugiuosi, kad esate "Magnificat" choristė: kad dosniai dalijatės savo širdies šiluma ir kad šviečiančiose Jūsų akyse atpažįstu:"mamą Marytę", kalbėjo choro vadovė.
    Kaip rašo knygos pristatyme Liucija Dzigienė, Marytė Žicevičienė — Ukmergės rajono Veprių krašto dukra. „Gyvenimo kelias išvedė į miestą, bet artimiausi, brangiausi liko gimtinės grožio vaizdai, mylimų artimųjų paveikslai, neišdildomi skaudūs karo bei pokario išgyvenimai. Tai išdainuota jos posmuose, išsakyta prisiminimų pluoštelyje. Tėveliai, sesės, gerbiamas mokytojas, vyras, nors jau išėję anapilin, gyvi atminties kloduose. Darni dukters šeima, ypač vaikaičiai, Marytės stiprybės versmė, atrama, paguoda tomis akimirkomis, kai vienatvės gniaužtai sėlina į širdį.
     Tačiau Marytė Žicevičienė ne kamerinė šeimos poetė. Ji — Lietuvos pilietė, patriotė. Drąsiai, ryžtingai narplioja Tėvynės laisvės problemas, pliekia mūsų laikų rinkimų peripetijas, atskleidžia pareigos tautai suvokimą. Originaliai akcentuoja jai rūpimus dalykus, tvirtą nuomonę, gebėdama įlieti į savo poeziją tapybiškų potėpių, muzikalaus skambėjimo. Šiai, regis, trapiai moteriai Aukščiausiasis nepagailėjo nei kūrybinių galių, nei tikrosios žmogaus gyvenimo vertės pajautimo.
     Naująją Marytės Žicevičienės eilėraščių knygelę „Gyvenimo rate" malonu skaityti, iki graudulio gera „bendrauti" su jautriu, kilniu - dvasingu žmogumi.“
 

 
                                                                                                             Romo P. Šaulio nuotraukos

Marytė Žicevičienė. MAIDANAS

Prieš jėgą, ginklą, siaubą, melą
Tik atvira širdies tiesa.
Prieš visos tautos pažeminimą
Trečias mėnuo jau Maidane!

Į dangų kyla laužų liepsnos
Lyg raganų pikti liežuviai,
O skausmas trūkčioja beieškant,
Ar tiesa žemėje nežuvus.

Ant šlapio grindinio užgeso
Jaunuolių širdys su troškimais.
Kitaip norėjos jiems gyventi,
Kad nieks netryptų jų Tėvynės.

Ilgai skambės varpai Maidano:
Čia jie savas viltis sudėjo,
Kad mažiau būtų niekšų žemėj,
Dar nesibaigusi „SVIETLA MARIJA"

 

 

 

Gerbiamas prof. Vytautai LANDSBERGI,

 

jungiamės prie širdingų sveikinimų ir linkėjimų, išsakytų Jums, Sausio 13-osios proga apdovanojus paminklo „Žinia“ statulėle.

Jūsų gilus ir nuolatinis rūpestis saugant Tautos atmintį ir įvairiausiomis progomis telkiant žmones prasmingai veiklai – kilnus pavyzdys mums visiems. Jūs – tikras ir nepalaužiamas lietuvis, pasišventęs kūrėjas, inicijuojantis ir iki galo atliekantis konkrečius darbus, keičiančius mūsų Tėvynės veidą. Tokie šviesuoliai kaip Jūs puoselėja Tautos gyvybę, kuria geresnę Lietuvą, laiduoja saugią jos ateitį.

VO „SOS-Vepriuose“ 14 narių, direktorius Romas Petras Šaulys su žmona Gražina,
Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos Kauno, Vilniaus Sąjūdžio tarybos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LLKS nario Romo Petro Šaulio laimikis

 


 

Nuoširdžiai užjaučiame mūsų aktyvų LLKS narį Romą Petrą Šaulį dėl brolio mirties. 

* * *

Человек только гость земной,

Суждено возвращаться домой.

Распрощаться ведь так тяжело,-

Когда знаешь, что уже не вернется никто...

 

 

Prof. Ona Voverienė. Kovoje už žmogaus išlaisvinimą iš pavergto proto vergijos
Apie Lietuvos Laisvės kovotojų sąjungos narį Romą Petrą Šaulį

 

Kai 1993 metų rugpjūčio 31 d. iš Lietuvos buvo išvesti paskutiniai okupacinės kariuomenės daliniai, viename iš mitingų Seimo narė Vilija Aleknaitė-Abramikiene pasidžiaugė, kad esame laisvi nuo išorės pavergėjų, bet ir tuo pačiu metu suabejojo, ar iš tikrųjų esame laisvi, kai mūsų sielas valdo Šėtono kareiviai – neapykanta  savo artimui, begalinis gobšumas, girtuoklystė, savęs naikinimas, niekšybės, išdavystės. Tik tada tapsime laisvi, kai šie Šėtono kareiviai pasitrauks iš mūsų  gyvenimų ir sielų. Ar tai įmanoma ČIA ir DABAR? Kai tiek dešimtmečių iš kelių lietuvių kartų buvo raunamos amžinosios tautos vertybės –  meilė Tėvynei, pareiga, atsakomybė, tikėjimas, pagarba ir ištikimybė savo tėvų ir protėvių vertybėms, jų puoselėtai kultūrai ir papročiams, sąžiningas darbas.

Youtube.com pasirodė filmas apie Veprių Sekmines. Vepriuose prie Ukmergės gyvena ir aktyviai dirba savo krašto ir Tėvynės labui LLKS narys, buvęs tremtinys Romas Petras Šaulys

 


 

2014 03 26 Vilniuje, Žemės ūkio ministerijos aktų salėje vyko Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių bendrijos suvažiavimas. Dalyvavo daug delegacijų iš visos Lietuvos, europarlamentarai prof. V. Landsbergis, R. Morkūnaitė, kiti svečiai. Dėl Jono Puodžiaus ligos perrinktas bendrijos pirmininkas – juo tapo vilnietis Vidmantas Samys. Valdybos pirmininku perrinktas Vytas Miliauskas. Už nuopelnus Lietuvai „Vilties žvaigžde“ apdovanoti ukmergiškiai Antanas Mažeikis ir Romas Petras Šaulys. Padėkos raštas įteiktas Ukmergės skyriaus pirmininkui Zigmui Vašatkevičiui.
 

 

 

Jolita Žurauskienė. Ukmergės krašto žmonės rūpinasi savo tėvynės ateitimi
 

2014 m. kovo 29 d. Vilniuje vyko Lietuvos Laisvės kovotojų sąjungos (LLKS) visuotinis susirinkimas. Jame dalyvavo gausus būrys ukmergiškių: Zigmas Vašatkevičius, Vytautas Pupšys, Vilija Zaborskė, Antanas Mažeikis, Romas Petras Šaulys su žmona Gražina, Algirdas Blauzdys, Audronė Maciulevičienė. Renginys prasidėjęs šv. Mišiomis, gėlių padėjimu prie buvusių KGB rūmų, tęsėsi Vilniaus įgulos karininkų ramovėje. Susirinkime dalyvavo Krašto apsaugos ministras Juozas Olekas, europarlamentaras Algirdas Saudargas, Seimo vicepirmininkas Petras Auštrevičius, Seimo narys Paulius Saudargas, politologas Laurynas Kasčiūnas ir kt. Iškilmingai buvo priimti nauji nariai, kurių gretas papildė ir ukmergiškė V. Zaborskė.

Parodos autorius LLKS narys Romas Petras Šaulys ir Čečėnų bendruomenės pirmininkė Aminat Saijeva

 

Katastrofiškos Jonavos „Azoto“ avarijos padariniai skaudina ir po 25 metų
 

1989 m. kovo 20 d. įvykusios didžiausios Lietuvoje avarijos padarinius žmonės tebejaučia iki šiol. Nelaimės liudininkai prisimena tuometinės valdžios cinizmą, kai užterštose zonose gyvenę žmonės šaltakraujiškai buvo palikti be telefono ryšio ir jokios pagalbos. O ir vėliau nelaimės pasekmės žmonių sveikatai oficialiai niekada nebuvo laikomos šios avarijos padariniais. Savo ruožtu ugniagesiai pasakoja ne tik apie pragariškas sąlygas likviduojant avariją, bet ir tragikomiškas situacijas.
„Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Kalba vietinis S.Nėries kolūkio radijas. Oro pavojus, oro pavojus, oro pavojus!“ – iš iki šiol išsaugoto ranka rašyto lapelio Romas Peras Šaulys žurnalistams paskaitė žodžius, kuriuos jis skelbė nelaimės dieną Vepriuose (Ukmergės r.) per radijo taškus. Tada vyro balsas virpėjo iš susijaudinimo. „Buvau atsakingas už civilinę saugą kolūkyje. Man tos dienos vidurdienį paskambino iš Ukmergės savivaldybės ir pasakė, kad įvyko avarija „Azote“, o mūsų link atslenka amoniako debesis“, – prisimena R.P.Šaulys.
FOTOGALERIJA: „Azoto“ avarijos liudininkai dalijasi prisiminimai

Apdovanotieji LLKS ordinu „Už Tėvynės laisvę“
LLKS nariai Genovaitė Gražina Šaulienė ir Romas Petras Šaulys
2013 08 18 atšventė 40-ies bendro gyvenimo metų sukaktį.
Nuoširdžiai sveikiname juos, linkėdami daug sveikatos ir
sėkmės toliau dirbant Dievo ir Tėvynės labui.

 

Rasa Griškevičienė. Knyga, parašyta padėkų žodžiais
Skaitykite visą straipsnį >>>
„Nuo pat pirmųjų krikščionybės amžių Bažnyčioje yra įprasta varpų skambesiu kviesti maldai tikinčiuosius. Varpų balsai persipina su Dievo Tautos gyvenimu: skaičiuoja maldai skirtas valandas ir dienas, kviečia žmones, praneša džiugius ir liūdnus visos bendruomenės ar pavienių jos narių gyvenimo įvykius. Nuoširdžiai dėkoju Jums už nesavanaudišką paramą Veprių Švč. M. Marijos, Rožančiaus Karalienės, parapijos bažnyčiai, rūpestį, kad joje vėl galėtų skambėti nauji varpai. Gerasis Viešpats teatlygina Jums savo malonėmis, paskatindamas visuomet gyvenimo pavyzdžiu liudyti Jo šviesą ir tiesą. Su ganytojiniu palaiminimu – Sigitas Tamkevičius SJ, Kauno arkivyskupas metropolitas“. Šią padėka vepriškiui Romui Petrui Šauliui ypač brangi. Su arkivyskupu visuomeninės organizacijos „SOS Vepriuose“ direktorių, žinomą fotomenininką, sieja seni, geri bičiulystės ryšiai. Dvasininkas ne kartą dalyvavo Veprių parapijos bažnyčios iškilmingose apeigose, lankėsi ir svetinguose Romo Petro bei Genovaitės Gražinos Šaulių namuose, kartu aptarinėjo įvairius paramos bažnyčiai, seniūnijos žmonėms klausimus.

 

 

Fotoreportažas iš Maskvos:


 


 

2013 06 01: LLKS ordinu „Už  tėvynės laisvę" apdovanotieji Genovaitė Gražina ir Romas Petras Šauliai

 

Genovaitės Gražinos ir Romo Petro Šaulių šeima Laisvės kovotojų sąjungai padovanojo
200 nuotraukų albumą, skirtą Edvardo Buroko atminimui.

 

Viliaus Bražėno gimimo šimtmečio minėjimo paroda 
LLKS nario Romo Petro Šaulio archyvo fotografijose -Vilius Bražėnas

 

Asta CIBIENĖ. Veprių bažnyčios karys

Švč. Mergelės Marijos Rožančiaus Karalienės bažnyčios bokšto, o iš šventoriaus, kuriame jie laikinai įkurdinti. Į bokštą varpai tilptų ir dabar, bet skambesys, sudarantis garsų gamą „Salve Regina”, nesklistų 15 km spinduliu, kaip anksčiau.

Kristaus kančių keliu garsėjančiuose Vepriuose – aukų rinkimo vajus. 100 tūkst. Litų naujiems varpams parūpinęs 71 metų Romas Petras Šaulys dabar kaupia milijoną bažnyčios bokšto paaukštinimui. Dėl to vepriškis pasišovė prisibelsti net iki Vokietijos kanclerės Angelos Merkel. Sako: ką jos protėviai susprogdino, lai dabar atstato.

 

Visas straipsnis >>>

 

 

Santarvės fondas apdovanojo LLKS narį Romą Petrą Šaulį Auksiniu padėkos medaliu I dalis 2013 02 21
Santarvės fondas apdovanojo LLKS narį Romą Petrą Šaulį Auksiniu padėkos medaliu II dalis 2013 02 21  

Romo Petro Šaulio fotografijų paroda
R.Šaulio akimirkos „Knygų mugėje 2012“ 
Žurnalo „Eskizai“ naujo numerio pristatymas Vepriuose 2012 m. gegužė
Sekminių atlaidai Vepriuose 2012 05 27

 

Politinio kalinio ir tremtinio sūnus, tolimoje šiaurėje ir Sibire praleidęs 22 metus, LLKS narys Romas Petras Šaulys
kartu su būriu bendraminčių ir rėmėjų neseniai ėmėsi atstatyti Veprių bažnyčios varpus. Filmas rusų kalba.

 

 

 

Dainininkui ir aktoriui Andriui Mamontovui įteiktas Santarvės ordinas
Taip pat apdovanotas ir LLKS narys Romas Petras ŠaulysRomas Petras Šaulys su žmona Gražina


Dainininkui, dainų autoriui, muzikantui, prodiuseriui, aktoriui ir fondo „Muzika vaikams” steigėjui Andriui Mamontovui įtektas Santarvės ordinas „Pro augenda concordia“ bei simbolinė fondo vėliava. Santarvės ordino regalijos ir Auksiniai padėkos ženklai taip pat įteikti labiausiai šiam fondui nusipelniusiems entuziastams iš visos Lietuvos – Trakų, Panevėžio, Ukmergės, kitų vietovių. Auksinį padėkos medalį gavo ir aktyvus LLKS narys, VO „SOS-Vepriuose” direktorius
Romas Petras Šaulys
.                                                           
                                                                                              

 


Iš kairės į dešinę:
Seimo narys V. Gailius, apdovanotieji R.P.
Šaulys ir A. Mamontovas bei Seimo narys V. Juozapaitis

 

Daugiau nuotraukų iš renginio (aut. Antanas Ališauskas ir Alfa.lt >>>
 


 

Organizacijos „SOS-Vepriai“ vadovas, LLKS narys Romas Petras Šaulys pristato filmą apie vokiečių karių, žuvusių Vepriuose, atminimo įamžinimą

 

Spustelėkite ant paveikslėlio

 


Janina SURVILAITĖ. Hansas – vilko vaikas

„Pasaulis plytėjo piktas ir pavargęs‘/ O jie tik vaikai./ Tačiau vilko vaikai“
 (Arvydas Šlepikas „Mano vardas Marytė“)
Kalnujų bažnytkaimis turėjo ir vieną vadinamąjį vilko vaiką – pabėgėlį iš Rytų Prūsijos karo pragaro ir prisiglaudusį širdingoje kalnujiškių Andraičių šeimoje, kuri jį įsūnijo. Tai nauja savo pavarde besivadinantis Jonas Andraitis. Apie savo likimą ir atsiradimą Andraičių šeimoje jam pasakoti buvo uždrausta. Visi bijojo KGB persekiojimų. Andraičių šeima turėjo slėptis nuo nepatikimų akių, jog priglaudė nelaimingąjį...
Tema: „vilko vaikai“ ir jų likimai Sovietų Sąjungoje buvo tabu, nes lietė sovietinei valdžiai nepageidautinus jos žudikiškos politikos atspalvius, konkrečiau: žvėriškas taikių gyventojų žudynes Rytprūsiuose, kai į tą kraštą 1944-ųjų rudenį įžengė Raudonoji sovietų armija...
„Raudonajai armijai pradėjus, plėšimus ir žudynes, žmonės ėjo neatsigręždami, tiesiai į Nemuną, tiesiai į juodą ir šaltai sūkuriuojančią upę. Skandinosi. Šeimomis. Kokia neviltis ir širdies šaltis turėjo apimti tuos mirti einančius žmones. Ėjo motinos ir nešėsi vaikus. Vanduo susiskliaudė virš jų galvų, upė nunešė jų kūnus jūros link...“ (A. Šlepikas)

 

 Siūlome pažiūrėti filmą  „WOLFSKINDER – VILKO VAIKAI. 1945–1948“. Kol kas filmas pristatomas vokiečių kalba. Jo sumanytojas, autorius, mecenatas, visuomeninės organizacijos „SOS – VEPRIUOSE“ direktorius ir LIETUVOS LAISVĖS KOVOTOJŲ SĄJUNGOS narys – ROMAS PETRAS ŠAULYS.

Filmo turinys:
1. Viešnagė Lietuvoje vokiečių delegacijos iš WARENO (Muritz) miesto 2012 m. rugsėjo 12-16  
    dienomis. Organizatorius BDV „BUND DER VERTRIEBENEN – IŠVYTIEJI. Ilgametis vadovas p.   
    WILFRED PICKRAN su žmona LIDIA. Dalyvavo prof. WOLFGANGAS KOPP, 15 delegacijos narių.
2. Ištraukos iš knygos – romano
„Mano vardas Marytė“, autorius, rašytojas, dramaturgas  
    ALVYDAS ŠLEPIKAS.
3. Ištraukos ir meninės nuotraukos iš vokiečių knygos („Manfred Schatz“) „MANFRED SCHATZ“,  
    autorius prof. WOLFGANGAS KOPP.
4. Prof. WOLFGANGO KOPP paskaita „VILKO VAIKAI“
Veprių (Ukmergės raj.) vidurinėje mokykloje
    2012 09 12.
5. Foto nuotraukos iš vokiečių bičiulių viešnagės L
ietuvoje 2012 m. rugsėjo 12-16 dienomis. Autorius
    ROMAS PETRAS ŠAULYS.
6. Išminčiaus mintys, išsiuvinėtos drobėje (rastos koplytėlėje). Autorius nežinomas.
7.  „Arklio malda“. Rasta Anglijoje. Parengė R. P. ŠAULYS.

     Vertėja JADVYGA DEINIENĖ, V. O. „SOS – VEPRIUOSE“ narė. Filmą montavo DAINIUS VYTAS, Ukmergė. Atsiliepimus, pageidavimus siųskite: www.alisanta7@gmail.com, romas.saulys@gmail.com.

 

     

 

Dokumentinis filmas “Atgimstantys varpai”

 

Filmo “Atgimstantys varpai” pirmoji dalis sukurta švenčiant iškilmingiausias Šv. Sekminių šventes ir Veprių Rožinės karalienės mūrinės bažnyčios 100-ųjų metų sukaktį.

Filmo autorius yra talentingas menininkas, kino operatorius, pedagogas ukmergiškis Kęstutis Zabiela.

Ekrane Jūs pamatysite rimtį, pagarbą, nuoširdumą Kristui, Švč. Mergelei Marijai, Katalikų šventovės bažnyčiai.

1944 m. liepos 24 d. vokiečiai susprogdino Veprių bažnyčios varpinės bokštą. Sudužo istoriniai senieji trys varpai. Daug metų tikintieji negirdėjo varpų gausmo ir buvo ilgas kelias iki jų įsigijimo.

Prieš kelis metus aš persirgau vėžio liga, mano žmona Gražina – klastingu encefalitu. Likome gyvi. Už gyvenimo stebuklą dėkodami Kristui ir Švč. Mergelei Marijai paaukojome Veprių bažnyčiai pirmąjį 220 kg varpą, kuris pavadintas Švč. Mergelės Marijos vardu.

Prieš šventes su dideliu būriu bažnyčios aukotojų padarėme daug darbų. Pastatyta didinga Švč. Mergelės Marijos Rožinės karalienės skulptūra, kurią iš ąžuolo išdrožė skulptoriai broliai Stasys ir Rimantas Zinkevičiai. Pagaminti nauji vidaus ir lauko suolai, trinkelėmis išgrįstas šventoriaus takelis
.

Su klebonu Gintautu Naudžiūnu širdingai dėkojame pagrindiniams švenčių fundatoriams, jų pavardes galėsite perskaityti filmo pabaigoje. Visi jie yra įamžinti Veprių bažnyčios istorijoje.

Esu dėkingas brangiai žmonai Gražinai už supratimą finansuojant visus šiuos projektus, o taip pat dukrai Žanetai ir jos vyrui Konstantinui, kurie gyvena Rusijoje, Nadimo mieste.

Trumpai apie save. Esu politinio kalinio ir tremtinio sūnus, tolimoje šiaurėje ir Sibire praleidęs 22 metus. Po Jonavos “Azoto” avarijos Lietuvoje įkūriau visuomeninę organizaciją “SOS – Vepriuose”, kuriai vadovauju iki šiol. Gyvenimas ir veikla Lietuvoje mane suvedė su iškiliausiais asmenimis: arkivyskupu Sigitu Tamkevičiumi, akademiku Zigmu Zinkevičiumi, prof. Ona Voveriene, sese Nijole Sadūnaite, mokslo daktaru Bronislovu  Lubiu, Jonu Sirvydžiu, Ramūnu Garbaravičiumi ir jo šeima, broliais Edvardu, Jonu, Antanu Burokais, Vytautu Česnaičiu ir kitais bendraminčiais.

Visiems geros valios žmonėms palinkėčiau skubėti daryti gerus darbus, kad po mirties gyventume, nes mūsų gyvenimas yra labai trumpas.


Romas Petras Šaulys
visuomeninės organizacijos
“SOS – Vepriuose” direktorius,

Lietuvos Laisvės kovotojų sąjungos narys apdovanotas ordinu “Už Laisvę Lietuvai”.

Vepriai, Ukmergės raj.

2011 m.
                                                  Varpų atgimimas 2010

 

 

Visuomeninės organizacijos SOS VEPRIUOSE direktorius Romas Petras Šaulys informavo, kad lapkričio 10 d. 10 val. VEPRIŲ ŠV. MERGELĖS MARIJOS bažnyčioje šv. Mišias aukojo arkivyskupas SIGITAS TAMKEVIČIUS. Po Mišių arkivyskupas jis pašventino du naujus varpus: 130 kg – skirtą Palaimintojo Popiežiaus Jono Pauliaus II-jo garbei,  90 kg – skirtą  a.a. dr. Bronislavo Lubio garbei. Varpai pagaminti Lenkijoje.