Sveikiname 80 metų sukakties proga


PETRAS TUMONIS gimė 1932 m. rugpiūčio 1 d. Rokiškio apskr., Jūžintų miestelyje tarnauto­jų šeimoje. Tėvas buvo apdovanotas Gedimino ordinu ir kitais Lietuvos Respublikos apdova­nojimais, todėl 5 asmenų šeima buvo ištremta į Sibirą, Altajaus krašto Kamenio miestelį prie Obės. Tėvas buvo kalinamas Rešotuose. Moti­na kelis kartus už pabėgimą iš tremties buvo įkalinta. 1946 m. Petras Tumonis su kitais vai­kais. Tuo metu netekusiais tėvų, buvo grąžintas į Lietuvą. Baigęs Pa­nemunėlio progimnaziją, mokėsi Vilniaus politechnikume, vėliau KPI (vakariniame filiale). Dirbo Vilniaus m. Lenino r. BŪV spec. moks­linėse gamybinėse dirbtuvėse, Paminklų konservavimo institute, Ry­šių objektų statybos direkcijoje, Respublikinio remonto statybos tresto padaliniuose inžinieriaus ir vyresn.inžinieriaus pareigose, dirbo UAB „Nakvynė" ir „Jūratės verslas" direktoriumi. Dalyvavo visuomeninėje ir labdaros veikloje. 1992 m. išrinktas „Tremtinių grįžimo fondo" valdy­bos nariu, yra LLKS narys. Dalyvavo Lietuvos našlaičių brolijos, SOS vaikai. Ukrainos labdaros organizacijų ir kt. veikloje.