Sveikiname 80 metų sukakties proga

 

ZIGMAS VESELIS gimė 1933 01 07 Klaipėdos apskr. Sedos vls. Užbradumės k. ūkininko šeimoje. Šeimoje augo 9 vaikai ir dirbo ūkyje. Mokėsi ir baigė Ž. Kalvarijos septynmetę mokyklą.

1952 m. rugsėjo mėn. 17 d. buvo pašauktas į sovietinę armiją. Tarnavo Sevastopolio jūros pėstininkų dalinyje. 1953 m. sausio 7 d. areš­tavo Sevastopolio jūros saugumas ir parvežė į Klaipėdos saugumo tardymo kalėjimą. Buvo tardomas 2,5 mėnesio. Vėliau perkėlė į Klaipėdos kalėjimą.

Lietuvos SSR VRM kariuomenės karinio tribunolo 1953 m. balan­džio mėn. 3 d. nuosprendžiu pagal RSFSR BK 58.10 str. 1 dalį nuteistas kalėti 10 m. lageryje, 5 m. atimant teises. 1953 07 27 buvo išvežtas į Kunajevo lagerį.

Tėvelis Veselis Simas, Jurgio, gim. 1903 m., turėjo savo ūkį su 36 ha žemės. 1947 m. sausio 4 d. jis buvo areštuotas Sedos valsčiaus sovie­tinio saugumo. Tardė Sedos areštinėje, po to išvežė į Mažeikių kalėjimą, kuriame taip pat tardė. Vėliau išvežė į Šiaulių kalėjimą ir ten nuo kanki­nimų tardant 1947 11 04 mirė.

Profesija — mechanizatorius, dabar pensininkas.

Reabilitacijos (rezistento) pažyma Nr.13/14165-39 išduota 1990 01 08.

Priklauso Tėvynės sąjungos-Krikščionių demokratų partijai, Lie­tuvos politinių kalinių ir tremtinių bei Lietuvos laisvės kovotojų sąjun­goms.

 

Iš E.Buroko knygos „Pūtėme prieš vėją. Laisvės kovotojai“ 5 dalies