Sveikiname 55 metų sukakties proga


STANISLOVAS ZIMNICKIS
gimė 1957 07 08 Baltarusijoje, Gervėčiuo­se. 1973 m. baigė Gervėčių vidurinę mokyklą, tais pačiais metais įstojo į Buivydiškių žemės ūkio technikumą. 1957-1977 m. tarnavo sovietų armijoje (tankų daliniuose). 1979 m. baigė tech­nikumą ir pradėjo dirbti. Dirbo Širvintų r., Družuose, Molėtų rj., Giedraičiuose ir Bijutiškyje vet. gydytojo pavaduotoju ir vyriausiuoju vet. gydytoju. 1986 m. atvyko gyventi į Vilnių. Gavo darbą buitinės chemijos įmonėje.


S. Zimnickis budėjo ir gynė Seimą
, Spaudos rūmus, Radijo ir te­levizijos centrą bei Televizijos bokštą. Seimo (tuomet Aukščiausiosios Tarybos) rūmų apsaugai ant kelio prie Neries upės dalyvavo rikiuojant sunkvežimius ir kitą techniką, statė prieštankines užtvaras, padėjo sta­tyti apsauginę sieną iš gelžbetoninių blokų bei armatūros.


Sovietinį
pasą užmovė ant geležinio strypo. Teko dalyvauti įvy­kiuose prie Spaudos rūmų, jau juos užėmus sovietų kareiviams. Tankai ir gyvoji jėga buvo sukoncentruoti už pastato, netoli troleibusų parko. Buvusio tankisto S. Zimnickio buvo sumanyta nuvaryti vieną iš atokiau stovėjusių tankų ir, nuvažiavus juo į Šiaurės miestelį, sukelti są­myšį. Nepavyko.


S. Zimnickis kelis kartus buvo išvarytas i
š saugomos teritorijos. Ginant televizijos bokštą, dalyvavo visuose įvykiuose prie jo. Kai bokštas jau buvo užimtas, su draugu Valerijumi Visockiu suma­nė prasmukti į vidų. Atokiau pro tanko išlaužtą tvorą pakliuvo į bokšto teritoriją. Staiga prieš juos išdygo trys kareiviai ir nukleipė automatus. Jie atsakė, kad eina iš darbo. Kareiviai riebiai nusikeikė, liepė apsisukti ir nešdintis. Kai tankai buvo išsirikiavę važiuoti į Šiaurės miestelį, iš nuoskaudos, norėdamas jiems kaip nors pakenkti, S. Zimnickis automo­biliu įsiterpė į jų koloną ir trukdė jiems manevruoti. Jis tikėjosi, kad gal kuris nors atsitrenks į elektros stulpą ar dar kur. Neapsikentę tankistai davė įspėjamąją salvę iš stambaus kalibro kulkosvaidžio. Tuomet turėjo duoti jiems kelią. Visuose to meto įvykiuose S. Zimnickis dalyvavo kar­tu su bendražygiais, draugais, kai kuriuose - su šeima.


1991 m. sausio 15 d. jis buvo Maskvoje, tarptautinėje parodoje Konsium - Expo. Su savimi turėjo daug spaudos su nuotraukomis apie tų dienų įvykius Lietuvoje. Jas išdalino Amerikos, Europos, Rusijos ir kitų Šalių atstovams.


Stanislovas Zimnickis - LLKS narys nuo 1996 m., apdovanotas LLKS ordinu „Už Tėvynės laisvę".