Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos Revizijos komisijos pirmininkas ALGIRDAS BIKULČIUS

Gimė 1932 m. spalio 9 d. Zarasų apskr. Tabaro k. ūkininko (40 ha žemės sklypo savininko), savo senelio Benedikto Bikulčiaus sodyboje. Ją senelis nusipirko 1923 m., grįžęs iš 7 metų emigracijos JAV. Vietovė labai graži - prie Kampiniškių ežero, 4 km iki Zarasų, apie 7 km iki Stelmužės. Už ežero - Latvija. Iš trijų pusių - mišrus miškas, už ežero kalvota panorama kyla toldama link Daugpilio. Iki jo - 20 km.

Tėvas - Albertas Bikulčius, gimęs 1905 m. - Šaulių sąjungos narys, dalyvavo 1941 m. birželio sukilime, buvo Tabaro k. sukilėlių būrio narys. 1944 m., artėjant rusų-vokiečių frontui, kartu su dar 3 kaimo vyrais vienkinkiu vežimu bandė trauktis į Vakarus, bet jų arklys susižalojo koją, ir tėvas grįžo namo. Prasidėjus kaimo vyrų areštams, slapčia pasitraukė į Daugpilį ir dirbo geležinkelio atstatymo organizacijoje šaltkalviu. 1946 08 18 tėvas MGB buvo suimtas ir nuteistas kalėti 10 m. lageryje ir 5 m. tremties. Areštavus tėvą, motina slapčia perkėlė šeimą į Vilnių.

A. Bikulčius baigė Vilniaus universitetą, kur įgijo finansų-kredito ekonomisto kvalifikaciją (1960 m.). Dirbo ekonomistu komunaliniame ūkyje. Komunalinio ūkio ministerijoje vadovavo Planavimo, darbo užmokesčio ir finansų skyriui (1962 - 1971 m.). Jis - socialinių mokslų daktaras (1974 m.). Dėstydamas Vilniaus universitete (1974-1982) ir Specialistų tobulinimosi institute (vėliau Vadybos akademijoje) (1982-1992), atsargiai dalyvavo rezistencinėje veikloje.

Išleido 24 mokslines ir mokslo populiarinimo knygas. Paskelbė apie 400 straipsnių, iš jų per 20 straipsnių -enciklopedijose. Nuo 1946 m. apie sovietinius laikus rašė eiles, poemas, atsiminimus. Jo rankraščių 2581 puslapis saugomas Lietuvos valstybės centriniame archyve, Mokslų akademijos bibliotekoje, Nacionalinėje M. Mažvydo bibliotekoje, Zarasų krašto muziejuje. Rankraščių rinktinės taip pat laikomos Maironio, Rokiškio, Utenos, Puškino muziejuose Markučiuose ir kitur. Poezijos nepublikavo, išskyrus keletą eilėraščių, paskelbtų almanachuose.

LLKS narys, jos revizorių grupės pirmininkas, „Varpo" probleminių straipsnių autorius. Niekada nepriklausė ir nepriklauso jokiai politinei partijai. Pripažintas nukentėjusiu nuo 1939 - 1990 m. okupacijų.