Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos valdybos pirmininko pavaduotojas juridiniais klausimais 
LAIMAS DIENINIS

Laimas Dieninis gimė 1971 m. rugpjūčio 26 d. Vilniuje darbininkų šeimoje. Jo mama Uršulė (Staškunaitė, Taškunaitė) Dieninienė ir tėvas Adolfas Dieninis susipažino keliaudami po Rusiją su Maskvos "Zoocirku", kuriame Adolfas dirbo meškų dresiruotojo asistentu, dresiravo meškas, tvarkė kaskadinių triukų motociklus, o Uršulė prižiūrėjo cirko gyvūnus, administravo cirko ūkį. Abu Laimo tėvai yra kilę iš Lietuvos patriotų šeimų - daug jų artimų draugų ir giminaičių buvo partizanai ir žuvo pokario metu, o Uršulė (nepilnametė) su savo mama Adele Taškūniene buvo kalinta ir tardyta Salake, NKVD būstinės rūsyje. Keista likimo ironija tai, kad abu Laimo tėvai kilę iš to paties Salako valsčiaus - mama iš Ažvinčių kaimo, o tėvas iš Vyželių kaimo, tik penki kilometrai tarp kaimų, bet jie susitiko Rusijos platybėse ir sukūrė šeimą. Laimo tėvai buvo susilaukę ir pirmagimės dukters Birutės Dieninytės, bet lemtis buvo sunki ir žiauri, ji, dar būdama kūdikis, mirė Krasnodaro krašte, Gelendžiko miestelyje. Dieninių šeima grįžo į Lietuvą.

Vaikystėje Laimas lankė geležinkeliečių vaikų darželį, kuris yra šalia Vilniaus Rotušės (išlikęs ir dabar). Nuo vaikystės Laimas bendravo su Dieninių namuose dažnai apsilankančiu lietuvių tautosakos rinkėju ir kalbotyrininku Jurgiu Dovydaičiu, kuris ateidavo pas Laimo tėvą Adolfą, tautosakininką, pasakorių (yra knygose išspausdinta keli šimtai unikalių jo atpasakotų liaudies pasakų), kalvį ir medžio drožėją. Jie kalbėdavo apie lietuvių tautos praeitį ir didingumą, kalbos unikalumą, ir senovės didžiavyrių kilnią dvasią - tai paliko gilų pėdsaką. Laimas beveik visas vasaras praleisdavo nuostabiame Ignalinos Nacionaliniame parke ir nuo mažens pamilo gamtą.

1978 m. Laimas pradėjo lankyti Vilniaus A. Vienuolio vidurinę mokyklą, kurioje dirbo puikūs ir savo darbui atsidavę pedagogai. Toje mokykloje lietuvių kalbos ir literatūros Laimą mokė V. V. Landsbergis jaunesnysis, kuris buvo įkūręs ir jaunimo etnografinio ansamblio „Ratilio" filialą, kuriame dalyvavo Laimas. Meilę gamtos mokslams skiepijo garsus pedagogas ir mokslininkas Ivanauskas. Mokykloje vyko marksizmo-leninizmo propaganda, bet daugelis mokinių, kaip ir Laimas, tuo netikėjo ir gyveno tėvų bei senelių įskiepytų tiesų vedini. Lengvaatletis Laimas daug sportavo ir jau šeštoje klasėje gynė mokyklos ir miesto garbę, o septintokas jau - Lietuvos čempionas, Lietuvos SSR lengvosios atletikos vaikų rinktinės narys. Mokydamasis devintoje klasėje (apie 1985 metus), jis, kaip perspektyvus sportininkas pakviestas mokytis į Vilniaus respublikinę sporto mokyklą-internatą, kurioje ir įgijo vidurinį išsilavinimą. Papildomai mokėsi sporto medicinos ir psichologijos. Toje mokykloje susipažino su daugeliu geriausių Lietuvos sportininkų bei trenerių. Jis tapo kandidatu į TSRS sporto meistrus ir Lietuvos rekordininku jaunių spartakiadoje Gorkyje 1987 m., estafetėje 4x100 m (treneriai A. Žiedas ir R. Valiulis) atstovaudamas Lietuvos jaunių rinktinei.

1988 m. Lietuvoje prasidėjo tautinis Atgimimas ir aktyvi N. Sadūnaitės, P. Cidziko bei Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio veikla.

Laimas su grupele bendraminčių įkūrė Vilniaus respublikinės sporto mokyklos-internato mokinių persitvarkymo Sąjūdžio iniciatyvinę grupę, kuri viena pirmųjų Vilniaus miesto vidurinėse mokyklose išsikovojo teisę atsisakyti nešioti tarybinio stiliaus uniformas su "pionieriška" ir "komjaunuoliška" simbolika. Mokykloje pradėjo leisti keletą patriotinių informacinių stendų-plakatų, kuriuos patys apipavidalindavo tautine simbolika ir skelbė įvairias tų dienų aktualijas bei naujienas.

Tuo metu mokykloje-internate įsikūrė ir mokytojų persitvarkymo Sąjūdžio grupė. Mokinių atstovai (vyresnių klasių mokiniai) dalyvavo (kaip apsauginiai) I-ajame Lietuvos persitvarkymo Sąjūdžio suvažiavime Vilniaus sporto rūmuose.

Laimas nuo 12 m. aktyviai dalyvavo bažnytinėje bendruomenėje (Vilniaus Aušros vartų parapija). Dvasininkai ruošė jį stoti į Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją. Laimui teko sudėtinga pasirinkimo ir apsisprendimo našta. Vaikinas nutarė, kad tikro dvasininko kelias ne jam.

1989 m. Laimas pabandė įstoti į Vilniaus pedagoginį institutą, bet pritrūko vieno balo ir teko laukti kito karto. Jį šaukė į karinę tarnybą SSRS armijoje. Padedant geriems žmonėms, per tarpininkus, L. Dieninis susitarė su šaukimo komisijos nariu, kad jam atidės šaukimą pusei metų ir siųs mokytis į SDAALR vairavimo mokyklą (Dvarčionyse), kad įgytų plataus profilio karinio vairuotojo specialybę. Šią mokyklą jis baigė 1990-siais.

1990 m. pradžioje buvo atkurta Lietuvos nepriklausomybė (Kovo 11-osios aktas). Aukščiausios Tarybos pirmininkas V. Landsbergis paragino per televiziją, radiją ir spaudą, kad Lietuvos jaunuoliai vengtų karinės prievolės sovietinėje armijoje, o tarnaujantys grįžtų į Tėvynę. Laimas pradėjo slapstytis nuo jį persekiojusių kariškių. 1990 m. rudenį jam pavyko įstoti į Vilniaus pedagoginį institutą (geografijos ir kūno kultūros specialybės pirmą kursą). Rugsėjį Laimas susituokė su buvusia sporto mokyklos klasioke, taip pat Lietuvos čempione, Rasa, dabar jie augina du vaikus, taip pat jau Lietuvos čempionus, šešiolikmetę lengvaatletę Gintarę ir trylikmetį krepšininką Mykolą.

Laimas Dieninis 1991 m. sausio 13-tą buvo LR Aukščiausios Tarybos gynėjas - savanoris (žaliaraištis). Jis apdovanotas Sausio 13-tosios atminimo medaliu. Nuo 1992 m. sausio mėn. - savanoris LR SKAT (dabar - KASP) Vilniaus rinktinėje, operatyvinėje kuopoje, o 1992 m. rudenį pakviestas dirbti LR Aukščiausios Tarybos apsaugos skyriuje (ATAS SAT) ir rūpintis LR Seimo Pirmininko, kitų LR vadovų, politikų ir svarbiausių užsienio valstybių vadovų bei kitų svarbių asmenų apsauga. Vėliau dirbo Vadovybės apsaugos departamente prie LR VRM (karininkas). Statutinėse KAM ir VRM tarnybose Laimas praleido beveik 5 metus.

Bendras Laimo Dieninio darbo stažas apie 20 metų, iš jų apie penki metai statutinėse tarnybose KAM ir VRM (karininkas), bei apie keturi - metai darbo nestatutinio valstybės tarnautojo vadovaujančiose pareigose, o apie 11 metų jis dirbo privačiame versle, įvairiose aukščiausio lygio vadovų pareigose, kūrė ir valdė įmones, įmonių grupes, sėkmingai dirbo samdomu konsultantu teisės ir verslo konsultacijų bei asmens ir turto saugos srityse, teko vadovauti keleto šimtų žmonių kolektyvams, vystyti ir sėkmingai įgyvendinti įvairius nekilnojamojo turto projektus. Taip pat jam teko dirbti dėstytoju ir civilinės teisė katedros vedėju VTVK bei dirbti dėstytoju MRU administracinės teisės ir proceso katedroje.

Šiuo metu (2010 12 09) Laimas Dieninis - teisininkas, Mykolo Riomerio universiteto doktorantas. Dirba Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos, Vilniaus rajono žemėtvarkos skyriaus vedėju. Jis - Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos pirmininko pavaduotojas, Lietuvos Sąjūdžio Tarybos narys, Lietuvos nevyriausybinių organizacijų, padedančių stiprinti šalies gynybinius pajėgumus, koordinacinės tarybos pirmininko pirmasis pavaduotojas, LRS Pasipriešinimo okupaci­niams režimams dalyvių ir nuo okupacijų nukentėjusių asmenų teisių ir reikalų komisijos, vadovaujamos prof. A.Dumčiaus, visuomeninės tarybos narys, kitų visuomeninių organizacijų narys. L. Dieninis TS-LKD suvažiavimo delegatas ir TS-LKD kandidatas 2011 m. rinkimuose į Vilniaus savivaldybės tarybą. TS-LKD Vilniaus skyrių sueigos teisės komiteto narys, TS-LKD partijos Fabijoniškių skyriaus II grupės seniūnas, skyriaus tarybos narys.