Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos valdybos pirmininko pavaduotoja sveikatos ir socialinės apsaugos klausimais 
REGINA PARNARAUSKIENĖ

Gimė 1934 m. šaltą sausio 20-sios naktį tėvų Julijos Vencevičiūtės ir Kazimiero Baužos šeimoje, gražiame Notėnų kaime, šeši ki­lometrai nuo Kelmės. Šiame kaime gyveno tik senelio Simono Baužos vaikų šeimos. Sovietinės okupacijos metais kaimas labai nukentėjo. Baužų šeimos, vengdamos tremties, palikusios savo namus, įsikūrė įvairiose Lietuvos vietose, o sodybos buvo sunaikintos. Liko gyventi tik jų šeima. Tačiau ji buvo nuolat persekiojama. Nuo 1946 m. iki pat partizaninio judėjimo pabaigos jų sodyboje nuolat lankėsi partizanai. Šeima gyveno jų džiaugsmais, vargais, rūpesčiais, nelaimėmis ir netektimis. Nuo 12 m. Regina tapo partizanų ryšininke. Lietuvos gyventojų deportacijos metu jie slėpėsi, o jai pasibaigus, vėl grįždavo į namus. Šeimoje nuo KGB rankos daugiausia teko Reginai ir jos tėveliui. Nuo 1950 iki 1952 m. ji daug kartų buvo tardoma ir mušama Kelmės saugume.

Baigusi Paprūdžių pradinę mokyklą, 1945 m. įstojo į Kelmės gim­naziją, kurią baigė 1952 m. Charakteristiką stoti į aukštąją mokyklą išdavė Kelmės komunistų partijos sekretorius. O joje buvo parašyta, kad ji kilusi iš buožių ir banditų šeimos. 1952 m. įstojo į taip išsvajotą Kauno Medicinos institutą ir studijavo jame su fiktyviais dokumentais. Baigusi institutą, 1958 m. pradėjo dirbti Joniškio raj. neurologe. 1962 m. įstojo į Vilniaus universiteto klinikinę ordinatūrą, o per dvejus metus ją baigusi, pradėjo dirbti Nervų ir psichinių ligų katedroje asistente. 1970 m. apsigynė medicinos mokslų kandidato, o 1989 m. - habilituoto daktaro disertaciją. Profesorės vardas suteiktas 1990 m. Yra paskelbusi per 300 mokslinių straipsnių. Išleistos dvi monografijos. R. Parnarauskienė yra vadovėlio „Nervų ligos" ir trijų monografijų bendraautorė, Lietuvos, Europos ir pasaulio neurologų bei Lietuvos insulto asoci­acijos narė, Tėvynės sąjungos, Švento Kazimiero ordino ir Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos narė. Suteiktas Laisvės kovų dalyvio teisinis statusas. Šiuo metu dirba Vilniaus Universiteto Neurologijos centre profesore. Vyras Juozas - socialinių mokslų daktaras. Sūnus Kęstutis - valstybės sienos apsaugos tarnybos majoras, komisaras. Marti - valstybės sienos apsaugos tarnybos kapitonė. Auga du anūkai.

R. Parnarauskienė apdovanota LLKS ordinu „Už Tėvynės laisvę".