REZOLIUCIJA

 

„DĖL DU ŠIMTMEČIUS TRUKUSIŲ KOVŲ UŽ LAISVʓ

 
2011 06 14Lietuvos Respublikos Seimas,

minėdamas Laisvės gynimo ir didžiųjų netekčių atminimo metus;

pabrėždamas istorinės atminties išsaugojimo ir pagarbos kovotojams už tautos laisvę ir valstybės nepriklausomybę įamžinimo svarbą;

brangindamas nepaliaujamą lietuvių tautos ir visų tautybių Lietuvos piliečių ryžtą siekti laisvės pakartotiniais XVIII–XX amžių sukilimais prieš pavergėjus, kai žmonės laisva valia rizikavo savo gyvybe ir aukojosi dėl aukštesnio tikslo;

prisimindamas 1831 metų sukilime iškeltą šūkį „Už jūsų ir mūsų laisvę“, vedusį Lietuvos žmones į laisvės bei išsivadavimo žygį ir 1988–1991 metais,

pažymi 180-ąsias 1831 metų sukilimo ir didvyrės Emilijos Pliaterytės žūties metines, 70-ąsias 1941 m. sukilimo ir 20-ąsias 1991 metų laisvės gynimo metines;

reiškia neblėstančią pagarbą 1831 ir 1941 metų sukilėliams, kovojusiems su tironija, nors laisvės ir nepasiekusiems;

didžiuojasi Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio kariais partizanais, daugiau kaip dešimt metų didvyriškai kovojusiais už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę, taip pat 1991 metų laisvės gynėjais, stovėjusiais prieš ginkluotą jėgą ir nesudrebėjusiais, apgynusiais laisvę;

nulenkia galvas prieš tūkstančius kritusių ir sužeistų kovoje už laisvę 1831 ir 1941 metų sukilimuose, prieš 1944–1953 metais savo gyvybes paaukojusius karius partizanus, prieš 1991 metų sausio 13-ąją, Lietuvos pasienyje ir prie parlamento žuvusius didvyrius ir tūkstančius kitų aukų;

pritaria visuomeninių organizacijų iniciatyvai deramai pažymėti šias iškilias ir brangias tautos atminčiai sukaktis, telkti šalies intelektines ir visuomenines pajėgas bendriems darbams, kurie padėtų geriau pažinti šalies praeitį, įamžinti ir herojiškas, ir tragiškas istorijos akimirkas, taip pat svetimųjų primestas arba sukilimus lydėjusias keršto žudynes, apimtų istorinių įvykių sukaktis konkrečia, plačius visuomenės sluoksnius jungiančia, istorinę atmintį ir pagarbą praeičiai žadinančia veikla;

patvirtina pasiryžimą tobulinti teisinę erdvę, kad būtų stiprinama valstybės parama istorinės sąmonės ugdymui, o visuomenė skatinama aktyviau dalyvauti atliekant istorinės atminties įamžinimo, jos puoselėjimo ir išsaugojimo darbus;

atkreipia dėmesį į ne visada pakankamą valdžios institucijų sąveiką su mokslo įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, plačiąja visuomene, siekiant brandaus ir atsakingo istorinių įvykių ištyrimo, objektyvaus, nešališko ir sąžiningo jų įvertinimo, deramo įprasminimo, ypač klausimais, keliančiais visuomenės diskusijas;

ragina Lietuvos Respublikos Vyriausybę ir savivaldybių institucijas atsižvelgti į istorinių įvykių minėjimo programas, visapusiškai palaikyti istorinių įvykių sukaktis įamžinančius projektus, įskaitant atmintinų vietų ženklinimą, žuvusių kovoje už laisvę sukilėlių ir kitų aukų kapaviečių tvarkymą, konferencijų organizavimą, pažintinės metodinės medžiagos kaupimą, tyrimą ir sklaidą;

kviečia akademinę bendruomenę, mokslo ir tyrimų, švietimo įstaigų darbuotojus, žurnalistus, muziejininkus, bibliotekininkus, kraštotyrininkus, visuomeninių organizacijų atstovus ir visus geros valios Lietuvos žmones deramai minėti istorinių įvykių sukaktis ir pagal kiekvieno išgales prisidėti prie platesnio istorinės tiesos atskleidimo ir jos įprasminimo.