VYTAUTAS JUOZAS VARKALA

 

Vytautas Juozas Varkala gimė 1936 m. lapkričio 10 d. Šaltupio k., Prienų vls., Marijampolės apskr. savanorio šeimoje. Šeima buvo didelė. Tėvas Kazys Varkala buvo partizanų ryšininkas ir rėmėjas. Mama Konstancija maitindavo partizanus, su savo brolio žmona veždavo jiems ginklus. Brolis Algirdas Kazimieras Varkala (slapyvardis Daumantas) buvo partizanas. Žuvo kautynėse.

Seserims Kazimierai Konstancijai Varkalaitei ir Janinai Varkalaitei-Skučienei pripažinti laisvės kovų dalyvių statusai. Sesuo Danutė Varkalaitė buvo suimta už antisovietinę veiklą. Po tardymų paleista labai blogos sveikatos ir, sulaukusi vos 21 metų, mirė. Šeima turėjo slapstytis. Dar būdami visai maži, mirė broliai Antanas ir Pranas.

1943 m. V. J. Varkala pradėjo lankyti Išlaužo pradinę mokyklą. Jau 1945 m. sodyboje buvo įrengti 4 bunkeriai, kuriuose nuolat būdavo partizanų, nes čia buvo Tauro apygardos Geležinio Vilko rinktinės štabas. Vytautas eidavo sargybą prie bunkerių, sodyboje, perduodavo informaciją apie pasirodžiusius žmones. Dažnai drauge su juo eidavo sesuo Aldona Varkalaitė-Stogevičienė, kad tokiu būdu dar mažiau keltų įtarimų. Vytautas taip pat atnešdavo šaudmenų (kelis tūkstančius), granatų, kurias tyliai paimdavo iš netoliese apsistojusių sovietų kariškių.

Kartą 1946 m. sodyboje buvo atliekama krata, Vytautas pastebėjo malkinėje įrengto bunkerio neuždengtą kaminą. Tai išvydęs atsistojo ant jo. Aplinkui vaikščiojo garnizono kareiviai ir smaigė žemę, ieškodami bunkerio. Jiems nematant, atsargiai su koja ant kamino angos V. Varkala užstūmė durpių gabalą. Bunkeris nebuvo rastas. Su partizanais nuolatinius ryšius palaikė ir visokeriopą pagalbą jiems teikė iki 1949 m.

1946 m. dėl partizaninio pasipriešinimo šeima slapstėsi. V. Varkala gyveno Keturvalakių vls., Penkinių k. ir ten lankė mokyklą Juozo Varkalos vardu.

Kita gyvenamoji vieta buvo Igliškėlių vls., Obšrūtų k. Lankė Kuišių pradinę mokyklą Juozo Melnyko vardu. Vėliau gyveno Papilvio k., Kazlų Rūdos vls. ir lankė Jūrės pradinę mokyklą. Kazlų Rūdoje 1950 m. baigė pradinę mokyklą. Vienerius metus dirbo Kazlų Rūdos girininkijos miškų ūkyje.

1951 m. pradėjo lankyti Pažėrų septynmetę mokyklą. Ten, silpstant partizaniniam pasipriešinimui, pradėjo galvoti apie pasipriešinimo būdus okupacijai. 1954 m. pradėjo lankyti Veiverių vidurinę mokyklą.

1955 m. prikalbino tėvus grįžti į tėviškę. Tuo metu jau pradėjo grįžti tremtiniai, ir Chruščiovo atšilimo metu atrodė, kad tai nepavojinga. Taip ir padarė. Tų metų spalio mėn. V. Varkala buvo pašauktas į sovietinę kariuomenę ir respublikiniame komisariate buvo areštuotas. Buvo suimtas už antisovietinę veiklą. Tardė Garbatovas ir Jakimenko, vėliau - Kaplanas. 1956 m. sausio mėn. buvo nuteistas pagal RTFS BK 58-11, 58-10 str. penkiolikai metų ir atsidūrė laisvės atėmimo vietoje Mordovijos lageriuose (Dubrovlage). 1965 m. grįžo į Lietuvą.

Gyveno Klaipėdoje. Dirbo aklųjų kombinate. 1968 m. sukūrė šeimą. Vedė Viktoriją Kekytę. Jos šeima taip pat dėl partizaninės veiklos buvo pasitraukusi iš savų namų. 1973 m. gimė duktė Jūratė.

Dirbo Vilniaus namų statybos kombinate darbininku, taip pat priklausė Liaudies meno draugijai. Vėliau pradėjo dirbti vaikų lopšelyje-darželyje patalpų ir įrangos remontininku ir iki šiol juo tebedirba. Yra pensininkas.