Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos leidinio „Varpas“ redaktorius  ALGIMANTAS ZOLUBAS
 

Gimė 1933 m. rugsėjo 6 d. Katrės Paliony­tės iš Laukminiškių k. ir Tito Zolubo iš Sriubiškių k. šeimoje Laukminiškių k., Kupiškio vls., Panevėžio apskr. Lankė Lebedžių pradžios mokyklą (Pandėlio vls.), kurią baigė 1944 m. 1948 m. Algimantas įstojo į Jutkonių k. tremtinio Vičino namuose įsteigtos mokyklos penktą klasę. Jų vienkiemyje, esančiame rajono pakraštyje, partizanai rasdavo saugesnį prieglobstį, nes iškilus pavojui, buvo patogus pasitraukimas į netoliese esantį mišką.

Kai tėvus ir seserį 1949 m. ištrėmė į Sibirą, Algimantas kelerius metus mokėsi savarankiškai, nuo gresiančios tremties slapstėsi ir, nuslėpęs kilmę bei suklastojęs asmens dokumentus, 1952 m. įstojo į Vilniaus I-sios darbininkų jaunimo vidurinės mokyklos 9-ą klasę. Lankydamas mokyklą, dirbo įvairiose įstaigose įvairų darbą. Šią mokyklą baigė 1955 m. ir gavo sidabro medalį. Tais pačiais metais įstojo į Kauno politechnikos institutą. 1960 m. gavęs radijo inžinieriaus diplomą, buvo paskirtas dirbti į Vilniaus televizijos mazgų gamyklą. Šioje įmonėje, vėliau pasivadinusioje Radijo komponentų gamykla, išdirbo iki 1993 m., iki pensijos.

Prasidėjus atgimimui, 1988 m. Algimanto Zolubo iniciatyva gamykloje buvo įkurta gausi Sąjūdžio grupė (apie 400 dalyvių), išrinkta grupės taryba (Algimantas - jos pirmininkas). Gamyklos sąjūdininkai
dalyvavo įvairiuose renginiuose, grėsmių akivaizdoje - budėjimuose prie valstybės svarbių objektų.

Algimantas Zolubas - LLKS, TS-LKD partijos, LS narys. Išėjęs į pensiją dalyvauja Lietuvos Sąjūdžio, LLKS veikloje, Lietuvos ir už
sienio lietuvių periodinėje spaudoje, redaguoja LLKS leidinį „Varpas".